Voorwaarden en bepalingen

1. 1. Algemeen 

Deze algemene gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") worden aangegaan door en tussen u en Atlantic Pet Products. Met het oog op uw gebruik van en toegang tot deze internetsite (en de hierin opgenomen beloftes en verplichtingen, en met het oog op de wettelijke verplichting, komen u en Atlantic Pet Products hierbij het volgende overeen: Uw toegang tot en gebruik van de site van Atlantic Pet Products is onderworpen aan deze voorwaarden, alsmede aan eventuele wijzigingen die Atlantic Pet Products in deze voorwaarden aanbrengt, en aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE SITE GAAT U AKKOORD MET EN WORDT U GEACHT TE ZIJN GEBONDEN AAN DEZE VOORWAARDEN. Indien u niet gebonden wenst te zijn aan deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van de site van Atlantic Pet Products.


Atlantic Pet Products geeft onder andere informatie over diverse producten en diensten en de mogelijkheid om aanvullende informatie over deze producten en diensten te verkrijgen of om deze aan te schaffen. Deze voorwaarden en de informatie die in Atlantic Pet Products wordt verstrekt, hebben geenszins voorrang op de voorwaarden van uw aankoop van een product of dienst, behalve op de voorwaarden die hierin specifiek worden vermeld. Voor zover enig gebied binnen Atlantic Pet Products specifieke voorwaarden bevat met betrekking tot het gebruik ervan ("specifieke voorwaarden"), vormen deze specifieke voorwaarden een aanvulling op deze voorwaarden. Voor zover er een direct conflict is tussen deze voorwaarden en de specifieke voorwaarden, prevaleren de specifieke voorwaarden.


2.
2. Wijzigingen in de voorwaarden van
Atlantic Pet Products hebben te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving het recht om naar eigen goeddunken deze voorwaarden te herzien of nieuwe voorwaarden op te leggen met betrekking tot de toegang tot of het gebruik van Atlantic Pet Products. Dergelijke herzieningen en aanvullingen zijn onmiddellijk van kracht na kennisgeving daarvan, die op enigerlei wijze kan worden gedaan, met inbegrip van maar niet beperkt tot het plaatsen van de herziene of aanvullende voorwaarden op Atlantic huisdierproducten. U bent verantwoordelijk voor de periodieke herziening van PetMountain.com voor elke wijziging van deze Overeenkomst die van invloed kan zijn op uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst. U gaat ermee akkoord dat u geacht wordt op de hoogte te zijn van elke wijziging door Atlantic Pet Products van deze voorwaarden en erdoor gebonden te zijn. ELKE TOEGANG TOT OF ELK GEBRUIK VAN DEZE SITE DOOR U NA KENNISGEVING VAN HERZIENINGEN OF TOEVOEGINGEN AAN DEZE VOORWAARDEN VORMT EN WORDT GEACHT UW INSTEMMING TE ZIJN MET DERGELIJKE HERZIENINGEN OF TOEVOEGINGEN. Geen enkele wijziging van deze voorwaarden door anderen dan Atlantic Pet Products is geldig of afdwingbaar jegens Atlantic Pet Products, tenzij dit uitdrukkelijk door Atlantic Pet Products is overeengekomen in een door een daartoe bevoegde functionaris van Atlantic Pet Products ondertekend schrijven.


3.
3. Beëindiging
Deze voorwaarden zijn van kracht tot aan de beëindiging door Atlantic Pet Products. Atlantic Pet Products kan deze voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving opzeggen. In geval van beëindiging bent u niet langer bevoegd om toegang te krijgen tot Atlantic Pet Products en blijven de aan u opgelegde beperkingen met betrekking tot de inhoud en de in deze voorwaarden opgenomen disclaimers, vrijwaringen en beperkingen van aansprakelijkheid ook na beëindiging van kracht. Atlantic Pet Products heeft tevens het recht om zonder voorafgaande kennisgeving en te allen tijde Atlantic Pet Products of een deel daarvan, of de via Atlantic Pet Products aangeboden producten of diensten te beëindigen, of om het recht van een persoon op toegang tot of gebruik van Atlantic Pet Products of een deel daarvan te beëindigen.


4.
4. Naleving van de wetten
U gaat ermee akkoord zich te houden aan alle toepasselijke wetten, statuten, verordeningen en voorschriften met betrekking tot uw gebruik van Atlantic Pet Products en uw aankoop van de artikelen op Atlantic Pet Products.


5.
5. Inhoud
De tekst, afbeeldingen, foto's, grafieken, logo's, illustraties, beschrijvingen, gegevens en ander materiaal dat op Atlantic Pet Products wordt aangeboden, alsmede de selectie, montage en rangschikking daarvan, worden gezamenlijk aangeduid als de "Inhoud". De inhoud kan fouten, weglatingen of typefouten bevatten of kan verouderd zijn. Atlantic Pet Products kan de inhoud te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, verwijderen of actualiseren. De inhoud is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bindend voor Atlantic Pet Products, behalve in de mate waarin dit specifiek is aangegeven. Tenzij anders vermeld, is alle Inhoud beschermd door auteursrechten, handelsmerken, servicemerken en andere eigendomsrechten die eigendom zijn van Atlantic Pet Products of van derden die het gebruik ervan in licentie hebben gegeven aan Atlantic Pet Products. U mag de inhoud alleen bekijken en gebruiken voor uw persoonlijke informatie en voor het winkelen en bestellen op Atlantic Pet Products, en voor geen enkel ander doel, en u behoudt alle auteursrecht- en andere eigendomsrechten. Met uitzondering van hetgeen in het voorgaande is bepaald, verleent Atlantic Pet Products u of enige andere persoon geen enkel recht om de Content op of verzonden via de Atlantic Pet Products te gebruiken, te reproduceren, te kopiëren, te wijzigen, te verzenden, weer te geven, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven, afgeleide werken te creëren, in het openbaar uit te voeren of te distribueren op welke wijze dan ook, nu bekend of in de toekomst ontwikkeld, met inbegrip van maar niet beperkt tot het overbrengen, downloaden of anderszins kopiëren van Content op een diskettestation of ander opslagmedium. Elk gebruik van de Inhoud, behalve voor zover specifiek toegestaan in deze Voorwaarden of voor zover anderszins uitdrukkelijk toegestaan in de Inhoud of schriftelijk ondertekend door Atlantic Pet Products, is ten strengste verboden.


6.
6. Gelinkte sites van derden
Links naar andere internetsites die worden beheerd door derden, waaronder verkopers van Atlantic Pet Products, vormen geen sponsoring, onderschrijving of goedkeuring door Atlantic Pet Products van de inhoud, het beleid of de praktijken van dergelijke gelinkte sites. Gelinkte sites worden niet geëxploiteerd, gecontroleerd of onderhouden door Atlantic Pet Products en Atlantic Pet Products is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, inhoud, veiligheid, beleid of praktijken van gelinkte sites, met inbegrip van maar niet beperkt tot het privacybeleid en de privacypraktijken. Links naar andere sites worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en u bezoekt deze op eigen risico.


7.
7. Prijzen / Bestellingen
Alle prijzen die worden weergegeven op Atlantic Pet Products zijn genoteerd in Amerikaanse dollars. Atlantic Pet Products kan de levering beperken tot adressen binnen de Verenigde Staten en Canada. Atlantic Pet Products zal de verzend- en administratiekosten en de van toepassing zijnde verkoop/gebruiksbelasting toevoegen. Atlantic Pet Products behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving specificaties en prijzen van producten en diensten die worden aangeboden op Atlantic Pet Products te beëindigen of te wijzigen zonder dat dit enige verplichting voor u met zich meebrengt. De op deze site getoonde producten zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Beschrijvingen van of verwijzingen naar producten of diensten op Atlantic Pet Products houden geen goedkeuring van dat product of die dienst in en vormen geen garantie van Atlantic Pet Products. De ontvangst door u van een orderbevestiging houdt niet in dat Atlantic Pet Products een bestelling accepteert. Voorafgaand aan de acceptatie van een bestelling door Atlantic Pet Products kan het nodig zijn om de informatie te verifiëren. Atlantic Pet Products behoudt zich het recht voor om te allen tijde na ontvangst van uw bestelling, ook na ontvangst van een orderbevestiging van Atlantic Pet Products, uw bestelling of een gedeelte daarvan te accepteren of te weigeren, om welke reden dan ook. Atlantic Pet Products behoudt zich het recht voor om de bestelhoeveelheid van een artikel te beperken en service aan een klant te weigeren zonder voorafgaande kennisgeving. In het geval dat een product of dienst tegen een onjuiste prijs wordt vermeld als gevolg van prijsinformatie van de leverancier of een typefout, heeft Atlantic Pet Products het recht om bestellingen van het vermelde product tegen de onjuiste prijs te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling is bevestigd en uw creditcard in rekening is gebracht. Indien de aankoop reeds met uw creditcard is afgeschreven en uw bestelling wordt geannuleerd, zal Atlantic Pet Products onmiddellijk een tegoed op uw creditcardrekening storten ten bedrage van de onjuiste prijs.


8. Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid met betrekking tot deze Site en de inhoud

ATLANTIC PET PRODUCTS MAKT GEEN GARANTIES OF REPRESENTATIES MET HET RESPECT VOOR DE Atlantic Pet Products SITE OF ANY LINKED SITE OF ITS CONTENT, MET INBEGRIP VAN DE BESCHIKBAARHEID VAN EEN SITE OF DE INHOUD, INFORMATIE EN MATERIALEN OP DE SITE OF DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID OF ACTUALITEIT VAN DIE INHOUD, INFORMATIE EN MATERIALEN. Atlantic Pet Products ALSO DOES NOT WARRANT OR REPRESENT THAT UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ATLANTISCHE PET-PRODUCTEN OF EEN ENKELE GEBRUIKTE SITE ZULLEN VERGRENDELD OF VRIJ VERBRUIKT WORDEN OF VERBRUIKT, DAT GEBREKEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT ATLANTISCHE HUISDIERPRODUCTEN OF EEN GELINKTE SITE VRIJ IS VAN COMPUTERVIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, WORDT ALLE INHOUD DIE OP DEZE SITE WORDT AANGEBODEN AAN GEBRUIKERS "ZOALS HET IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL, NIET-INBREUK, VEILIGHEID OF NAUWKEURIGHEID. DE "AS IS"-VOORWAARDE VAN DE INHOUD WORDT UITDRUKKELIJK ALS VOORWAARDE GESTELD VOOR ELKE TRANSACTIE DIE ONTSTAAT DOOR OF ALS GEVOLG VAN ATLANTISCHE HUISDIERPRODUCTEN. Houd er rekening mee dat sommige rechtsgebieden de uitsluiting van impliciete garanties niet toestaan, dus sommige van de bovenstaande uitsluitingen kunnen niet op u van toepassing zijn. Controleer uw lokale wetten voor eventuele beperkingen of beperkingen met betrekking tot de uitsluiting van impliciete garanties. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZULLEN ATLANTISCHE HUISDIERPRODUCTEN, HAAR LEVERANCIERS OF HUN RESPECTIEVELIJKE DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN TEGENOVER U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG-, INCIDENTELE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE, HETZIJ CONTRACTUEEL OF UIT ONRECHTMATIGE DAAD, MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID, DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTKOMEN UIT DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN ATLANTISCHE HUISDIERPRODUCTEN OF ENIGE GEKOPPELDE SITE OF DE INHOUD ERVAN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, OF VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF ANDERE GEGEVENS OP COMPUTERSYSTEMEN OF ANDERSZINS, ZELFS ALS ATLANTISCHE HUISDIERPRODUCTEN UITDRUKKELIJK WORDT GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.


9.
9. Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid met betrekking tot producten en diensten
Wij willen dat u volledig tevreden bent met uw aankoop van Atlantic Pet Products. Indien u om welke reden dan ook niet geheel tevreden bent met een product dat u op Atlantic Pet Products heeft gekocht, kunt u het artikel binnen 30 dagen na ontvangst terugsturen voor omruiling of volledige terugbetaling van het aankoopbedrag. Restituties zullen op dezelfde manier worden verstrekt als de bestelling is betaald. Na 30 dagen moeten alle retouren, vervangingen, service en ondersteuning direct tussen u en de fabrikant worden afgehandeld. Veel producten zijn verpakt met de garantie- en service-informatie van de fabrikant, waarin specifieke voorwaarden zijn opgenomen. De garanties van de fabrikant kunnen per product verschillen.


ALLE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE DOOR ATLANTISCHE HUISDIERPRODUCTEN WORDEN VERKOCHT, ZIJN ONDERWORPEN AAN ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE GARANTIES EN VERKLARINGEN VAN HUN RESPECTIEVE FABRIKANTEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE NALEVING VAN DE VOORSCHRIFTEN VOOR HET JAAR 2004. DIENOVEREENKOMSTIG GEEFT ATLANTIC HUISDIERPRODUCTEN GEEN VERTEGENWOORDIGING OF GARANTIE MET BETREKKING TOT ENIG VERKOCHT PRODUCT OF DIENST. BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK HIERIN VERMELD, WIJZEN ATLANTISCHE HUISDIERPRODUCTEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE VERKOCHT WORDEN OP ATLANTISCHE HUISDIERPRODUCTEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Houd er rekening mee dat sommige rechtsgebieden de uitsluiting van impliciete garanties niet toestaan, dus sommige van de bovenstaande uitsluitingen kunnen niet op u van toepassing zijn. Controleer uw lokale wetten voor eventuele beperkingen of beperkingen met betrekking tot de uitsluiting van impliciete garanties.


ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZULLEN ATLANTIC HUISDIERPRODUCTEN , HAAR LEVERANCIERS OF HUN RESPECTIEVELIJKE DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN TEGENOVER U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE INDIRECTE, GEVOLG-, INCIDENTELE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING EN BEDRIJFSONDERBREKING, HETZIJ IN CONTRACT OF OP GROND VAN ONRECHTMATIGE DAAD, INCLUSIEF NALATIGHEID, DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTKOMT UIT ENIG PRODUCT OF DIENST DIE VERKOCHT OF GELEVERD WORDT OP ATLANTIC HUISDIERPRODUCTEN , ZELFS ALS ATLANTIC HUISDIERPRODUCTEN UITDRUKKELIJK GEADVISEERD WORDT OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ATLANTIC HUISDIERPRODUCTEN HOGER ZIJN DAN DE PRIJS DIE U HEBT BETAALD VOOR HET PRODUCT OF DE DIENST DIE HET ONDERWERP IS VAN DE CLAIM.


10.
10. Schadeloosstelling
U gaat ermee akkoord Atlantic Pet Products, de verkopers van Atlantic Pet Products en de aan hen gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en agenten te verdedigen tegen en te vrijwaren van alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden en kosten (met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke advocaatkosten en gerechtskosten) die voortvloeien uit of verband houden met uw inbreuk op deze Voorwaarden of uw toegang tot of gebruik van Atlantic Pet Products. De voornoemde vrijwaringsverplichting blijft ook na beëindiging van deze voorwaarden en van de aan u geleverde producten of diensten die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van Atlantic Pet Products bestaan.